Корпус 20

     Кафедра ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ обеспечивает подготовку специалистов по высшему 4-му уровню аккредитации всех трех степеней университетского образования, а именно: бакалавр, специалист и магистр по специальности  “Электроэнергетика, электротехника и электромеханика и специализации Электрические машины и аппараты”. Кроме того, кафедра осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации – кандидата и доктора наук.

      На кафедре есть уникальная лабораторная база, один из лучших на факультете компьютерный класс с современными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет.

     На кафедре внедрена уникальные инновационные технологии обучения ориентированные на раскрытие и эффективное использование творческого потенциала студента, генерацию новых идей, гипотез и проектов.

     Высокий уровень подготовки специалистов обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, в состав которого входят два доктора и восемь кандидатов технических наук.

     В подготовке будущих специалистов используются новейшие достижения в области электромеханики, электротехники, материаловедения, полупроводниковой и микропроцессорной техники.

ВЫБИРАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика"

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ "Электрические машины и аппараты"

Вы узнаете, что:

 • Электромеханика - незаурядная наука, которая в значительной степени определяет уровень научно - технического прогресса и жизнедеятельности человека. Ее границы непрерывно расширяются, а содержание углубляется за счет открытия новых физических принципов и использование новейших материалов и технологий.
 • Электрические машины относятся к наиболее распространенным и наиболее эффективным типам преобразователей энергии, которые есть и останутся в будущем основными источниками и потребителями электрической энергии.
 • Почти вся электроэнергия на Земле производится электрическими генераторами. Только с помощью турбогенераторов обеспечивается почти 80% всей электроэнергии.
 • Электрические машины являются основными преобразователями энергии также в нетрадиционной энергетике, которая использует природные источники энергии: ветра, солнца, океанских приливов.
 • Электромеханика изучает не только электрические машины, созданные человеком, но и электромеханические преобразователи, которые существуют в природе. В основе преобразования энергии в живых организмах лежат также законы электромеханики.
 • З точки зору електромеханіки, планета Земля – є природною електромеханічною системою, що об’єднує в собі магнітогідродинамічний генератор і уніполярний двигун сферичного типу.
 • Електричні машини і апарати становлять основу енергетики і електротранспорту, знаходять широке використання на промислових підприємствах, в сучасних технологіях, в тому числі і найновіших – електротермічних, елетрозварювальних, електроерозійних, магнітноімпульсних, електроаерозольних, променевих, лазерних.
 • Електромеханічні пристрої і системи находять широке застосування в космічній техніці, медичній, науковій апаратурі і побутових приладах; в системах управління і автоматики, в комп’ютерах і робототехнічних системах.
 • На кафедрі забезпечено стовідсоткове залучення студентів до науково-дослідних робіт з гарантованим інноваційним ефектом.
 • Вченим кафедри електромеханіки на-лежить ряд наукових відкриттів, за результатами яких встановлено, що електромеханічні системи мають власну генетичну природу, а принципи їх побудови та еволюції багато в чому східні з законами розвитку біологічних перетворювачів.
 • Студенти спеціальності беруть безпосередню участь у проведенні найновіших фундаментальних досліджень з використанням новітніх знань з генетичної і структурної електромеханіки, основ систематики та використання генетичних і еволюційних алгоритмів в задачах інноваційного проектування нових різновидів перетворювачів енергії.
 • Тільки за 2 останні роки 10 студентів спеціальності стали стипендіатами іменних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, переможцями і призерами Всеукраїнських конкурсів, конкурсів НТУУ “КПІ” та кафедри електромеханіки, 20 студентів опублікували наукові статті, 19 студентів підготували заявки на винаходи.
 • На кафедрі впроваджено унікальні інноваційні технології навчання які орієнтовані на розкриття та ефективне використання творчого потенціалу студента і генерацію нових ідей, гіпотез і проектів.
 • За науковими прогнозами розвитку електроенергетики в ХХІ сторіччі очікується суттєве збільшення виробництва і споживання електроенергії, яку будуть виробляти і споживати ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

     Визначальною особливістю освіти за спеціальністю “Електричні машини та апарати” є її фундаментальність і широкопрофільність. Це дозволяє випускникам застосо-вувати свої знання у багатьох галузях – на великих та малих підприємствах різних форм власності, в академічних та галузевих інститутах, в ВУЗах, в проектних, пуско - налагоджувальних та експлуатаційних організаціях. Фундаментальна підготовка та ґрунтовні знання дозволяють молодим спеціалістам швидко адаптуватися до змінних потреб сучасної ринкової економіки.

     Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечує професорсько - викладацький склад кафедри в складі 3 професора і докторів наук та 7 доцентів, кандидатів наук.
Форма і рівні навчання

Форма навчання денна, заочна.


     Кафедра забезпечує безперервну підготовку спеціалістів за найвищим 4-м рівнем акредитації наступних освітньо - кваліфікаційних рівнів:

 • бакалавр (термін навчання – 3 роки 10 місяців);
 • спеціаліст (термін навчання – 1 роки 6 місяців);
 • магістр (термін навчання – 1 рік 10 місяців).

Додаткова інформація за адресою

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп. №20, к. 138. Тел.: (044) 454-95-18, 406-82-38