ПЕРШИЙ ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Низка заходів, приурочених до 95-річчя від дня заснування кафедри електромеханіки НТУУ “КПІ”, передбачала вшанування пам’яті видатних діячів, чий організаційий і творчий доробок спричинив формування інженерних спеціальностей, створення наукових напрямків, організацію факультетів і кафедр.
До плеяди цих видатних діячів безперечно відноситься і рельєфна постать Олександра Олександровича Скоморохова  професора, Заслуженого діяча науки УРСР, одного із засновників вищої електротехнічної освіти на Україні, основоположника вітчизняної школи електромеханіки, ініціатора створення та першого завідувача кафедри електричних машин та електрифікації промислових пдприємств (нині  кафедри електромеханіки), другого декана факультету електроенерготехніки та автоматики.

 

Скоморохов О.О.Запрошення на роботу до Києва О. О. Скоморохов одержує у 1911 р. і в тому ж році, за результатами конкурсу, зараховується на посаду штатного викладача з електротехніки і, одночасно, завідувача центральної електростанції КПІ.
Діяльність професора О. О. Скоморохова в КПІ нерозривно пов’язана із створенням та становленням першого на Україні електротехнічного факультету, рішення про заснування якого було прийняте ще у 1918 р., але з причини грамадянської війни, повноцінна навчальна робота розпочалась лише у 1921/1922 навчальному році.
На цьому особливо відповідальному етапі становлення факультету його деканом призначається О. О. Скоморохов. Лабораторна база факультету в той час складалася лише із двох підрозділів (електромашиного та електровимірювального), з вкрай обмеженою кількістю застарілого обладнання, навчальний план лише формувався, навчальних програм практично не було, а кваліфікований педагогічний персонал нараховував одиниці.
У 1920 р. у зв’язку з реорганізацією структури електртехнічного факультету КПІ створюється кафедра електричних машин та електрифікації промислових підприємств, як самостійний базовий підрозділ факультету. О. О Скоморохов, який брав безпосередню участь в організації кафедри і був ініціатором її створення, обирається професором кафедри і призначається її першим завідувачем.
Згодом під його керівництвом на кафедрі створюється унікальна на той час лабораторна база, яка дозволила перейти на якісно новий рівень організації навчального процесу і забезпечила повну диференціацію навчальних дисциплін у відповідності з навчальним планом факультету, організовуються науково-дослідні роботи, здійснюються промислові випробування та обстеження електричних машин і електромеханічних пристроїв, виконуються розрахунки, проводяться експертизи і консультації.
Сучасна електромашинна лабораторія кафедри електричних машин НТУУ «КПІ» носить ім'я її засновника.
Незважаючи на великий обсяг основної роботи, Олександр Олександрович бере активну участь у громадському житті факультету і інституту: очолює різноманітні науково-технічні комісії; створює па факультеті науково-електротехнічне Товариство; як постійний Уповноважений від колективу КПІ приймає участь у роботі Бюро Секції наукових робітників Наркомату освіти України; виконує роботу з проведення науково-технічних експертиз, тощо. Особливу увагу він нриділяв роботі студентського електротехнічного гуртка, організації студентської бібліотеки, створенню музею експонатів і налагодженню друкування лекцій, що мало важливе значення у зв'язку з відсутністю на той час навчально-методичної літератури.
Олександр Олександрович допомагає студентам також створити музей графічних робіт і музей експонатів виробництва, яким фактично було закладено нідвалини майбутнього Державного Політехнічного музею.
За сприяння 0.0 Скоморохова у 1925 році редакційною комісією електротехнічного гуртка організовуються перші випуски електротехнічних журналів факультету «Червоний дріт» та «Довідник електровень та електрофікованнх підприємств». Цілком імовірно, що ці видання були першими на Україні журналами з електротехнічного напрямку.
За сприяння видавничого підрозділу електротехнічного гуртка виходять з друку навчальні посібники, написані 0.0. Скомороховим: «Примерный расчет трансформатора» та «Курс электромашин постоянного тока» (1926); «Асинхронные двигатели» (1928); «Електричні перетвірники струму» (1931).
У 1929 – 1934 роках у різних виданнях виходить з друку низка підручників, написаних О. О. Скомороховим з загальної електротехніки, теорії розрахунку електричних машин і перетворювачів струму. В цей період на Україні здійснювалась політика українізації, тому майже всі підручники були написані українською мовою і відіграли важливу роль у становленні і розвитку вищої електротехнічної освіти на Україні і протягом бгатьох років були основними джерелами спеціальних знань для студентів електротехнічного профілю.
У 1933- 1941 роках професор Скоморохов працює на посадах завідувача кафедри електричних машин, заступника директора з науково-навчальної роботи та декана електротехнічного факультету  Харківського електротехнічного інституту (ХЕТІ).
За видатний внесок у розвиток української науки і інженерної освіти, у 1945 році 0.0. Скоморохову було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки УРСР.
ckomorofov2Історія вітчизняної школи електромеханіки, у витоків якої стояли такі видатні подвижники як Олександр Олександрович Скоморохов, свідчить, що в еволюції електротехнічних наук електромеханіка відіграє особливу роль, виступаючи своєрідним генетичним джерелом, яке дало початок багатьом сучасним електротехнічним дисциплінам і науковим напрямкам.
Багатогранна і плідна діяльність Олександра Олексаедровича Скоморохова, яка відбувалась у неймовірно складних умовах того часу, характеризує його як людину з рідкісним поєднанням якостей теоретика, що глибоко розуміє свій предмет, практика, який завдяки своєму досвіду безпомилково визначає практичну доцільність застосування результатів досліджень і талановитого організатора, який заклав основи розвитку вітчизняної школи електромеханіки.
Відповідно до плану заходів, приурочених до 95-річчя від дня заснування кафедри електромеханіки НТУУ “КПІ”, колективом кафедри електромеханіки, яку створив О. О. Скоморохов майже століття тому, за сприяння зав. відділу Історії „КПІ” Державного політехнічного музею при НТУУ „КПІ”, працівників Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника,  голови профкому ФЕА у березні - травні 2015 р. було розшукано могилу видатного вченого та встановлено пам’ятний обеліск.
Життя і діяльність О.О. Скоморохова залишили глибокий слід не тільки в історії КПІ, але і в історії вітчизняної електротехнічної науки, освіти і промисловості. Його самовіддана праця визиває захоплення і глибоку повагу, пофебує глибокого осмислення і запозичення його багатого досвіду особливо у наші дні, коли інженерна освіта, електротехнічна наука і промисловість знову знаходяться на складному перехресті важких соціально-економічних випробовувань, що випали на долю України.