"Освітньо-науковий рівень (PhD)"

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Аспірантура та докторантура — основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів.

В Україні аспірантура та докторантура відкривається при вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах, де є кваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасна науково-дослідна, експериментальна та матеріальна база.

Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності. Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Результатом трирічної діяльності докторанта стає наукова робота на здобуття ступеня доктора наук, та після привселюдного захисту роботи, затвердження її ВАК України, а також присвоєння наукового ступеня. Вступити до докторантури може громадянин України, який має ступінь кандидата наук, не раніше, ніж через 5 років після захисту відповідної дисертації.

Детальна інформація про умови вступу до аспірантури та докторантури розміщена на сайті.

Програма вступного іспиту із спеціальності для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2023 році - завантажити.

Програма додаткового вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 2023 році - завантажити.

Програма додаткового вступного іспиту актуальна тільки для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста.