Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

освітня програма (Спеціалізація)
"ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ"

    За цією освітньою програмою готують спеціалістів з розробки та експлуатації електромеханічних комплексів для систем генерування електроенергії (АЕС, ТЕС, автономних систем), а також для систем передачі та споживання електроенергії на промислових підприємствах, з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій та використанням новітніх діагностичних засобів щодо електромеханічних перетворювачів енергії – електричних генераторів та двигунів, а також трансформаторів та електричних апаратів різноманітного призначення; з розробки, виробництва та експлуатації електричних машин та апаратів загального і спеціального призначення; з наукових досліджень, проектування та впровадження сучасних електромеханічних та електромеханотронних систем (мікромашин, електромеханічних засобів автоматики, електромеханічних систем спеціального та технологічного призначення та ін.).

 

   КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ - одна з провідних кафедр факультету електроенерготехніки і автоматики Національного технічного університету України «КПІ» — забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізацією "Електричні машини і апарати".
    На кафедрі діє безперервна система підготовки висококваліфікованих інженерних та наукових кадрів у галузі розробки та експлуатації електромеханічного устаткування і сучасних електромеханотронних систем з використанням електричних машин, трансформаторів, електричних апаратів та спеціальних засобів автоматики, а також для наукових досліджень у галузі електромеханічних перетворювачів енергії, які на протязі 100 років є і будуть у майбутньому основними джерелами та споживачами електроенергії.
    У підготовці майбутніх фахівців, починаючи з молодших курсів, використовуються новітні досягнення з електромеханіки, електротехніки, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки при широкому практичному застосуванні сучасних комп'ютерних технологій.

Навчання здійснюється за денною формою.

Кафедра здійснює безперервну ступеневу підготовку технічних спеціалістів таких освітніх ступінів:

бакалаврів (термін навчання - 4 роки) за спеціальністю - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";
магістрів (термін навчання - 6 років) за спеціалізацією - "Електричні машини і апарати".

Особливістю освіти, що отримується на кафедрі електромеханіки, є її фундаментальність та універсальність, що створює передумови застосування своїх знань в різних умовах виробництва - на великих і малих підприємствах різних галузей, в конструкторських і проектних організаціях, науково-дослідних інститутах і вузах України та багатьох іноземних держав, а також забезпечує можливість швидкої адаптації у відповідності до потреб ринку, що надзвичайно важливо у сучасних умовах.

 

 

 

Лише на кафедрі електромеханіки:

 1. Започатковано фундаментальні системні дослідження та нові наукові напрямки зі структурної та генетичної електромеханіки. Закладено підґрунтя та розпочато дослідження у напрямку створення теорії еволюції електромеханічних систем та розробки загальної систематики електромеханічних перетворювачів енергії.
 2. Запропонована періодична класифікація первинних джерел електромагнітного поля, на основі якої за останні роки здійснена низка наукових відкриттів, які вперше дозволили встановити принципи організації та закономірності еволюції структурного різноманіття електромеханік систем.
 3. Відкрито нові класи електромеханічних систем технологічного призначення, які не мають аналогів.
 4. Розроблена та впроваджена новітня інтелектуальна методологія розв'язання пошукових інноваційних задач з використанням еволюційних та генетичних алгоритмів направленого пошуку і генерації принципово нових електромеханічних об’єктів.
 5. Функціонує науковий семінар «Структурно-системні дослідження в електромеханіці», робота якого проходить у відповідності з планами НАН України.
 6. Розроблено та впроваджено унікальна системно-когнітивна технологія організації навчання для студентів електромеханічного напрямку, яка дозволяє розв’язання задач довільного рівня складності і орієнтована на розвиток системного бачення, просторового мислення, асоціативної пам’яті та професійної інтуїції майбутніх фахівців.
 7. При виконанні планових навчальних завдань лише за останні два роки студентами спеціальності підготовлено 5 заявок на свої перші патенти та опубліковано 3 наукових праці.
 8. Щорічно кращий студент спеціальності має можливість стажуватися в Мюнхенському технічному університеті (ФРН).
 9. Студенти 6 курсу спеціальності вивчають дисципліну «Основи теорії електромеханічних структур», яка узагальнює новітні результати фундаментальних досліджень кафедри.
 10. Основний критерій щорічного конкурсу на кращу студентську роботу року «Престиж-електромеханіка» - творчий внесок та прояв інтелектуальних здібностей студента. За три роки у ньому прийняли участь майже 50 студентів; відзначено 20 кращих робіт.
 11. За 2 останні роки роботи науково-педагогічний склад кафедри отримав понад 20 патентів!!! Це вражаючий результат, яким не можуть похвалитися навіть деякі наукові організації та конструкторські бюро!!!
 12. Тільки на нашій кафедрі є цілих 5!!! інноваційних дисциплін, в основу яких покладені останні здобутки та найсучасніші наукові досягнення фахівців кафедри і які викладаються тільки студентам нашої кафедри.
 13. На кафедрі в основу наукової роботи зі студентами покладено ТВОРЧИЙ ПІДХІД. Зокрема:
  • Вже 12 років проводиться конкурс серед студентських робіт на кращий курсовий проект, кращу бакалаврську роботу та кращу дипломну роботу із грошовим заохоченням до навчання. Проводити такі конкурси не кожна кафедра може собі дозволити. Зазвичай такі конкурси можуть проводитися лише на рівні факультетів, інститутів та університетів.
  • Завдяки зусиллям персоналу кафедри електромеханіки студенти нашої кафедри майже щорічно виграють міжнародні олімпіади або ж займають на них призові місця.
  • Вперше в історії КПІ в 2006 році на рівні кафедри було проведено виставку творчості, на якій було представлено мистецькі роботи працівників і студентів кафедри. Результат був очікуваним, а успіх вражаючим – 4 дні двері виставкового залу на нашій кафедрі не зачинялися – викладачі з інших кафедр та факультетів знімали із занять своїх студентів та вели показувати шедеври образотворчого мистецтва. Такі конкурси можуть проводитися лише на рівні інститутів та університетів.
 14. Наша кафедра постійно розширює зв’язки із закордонними університетами. Так восени 2011 року делегація нашої кафедри була в м. Габрово (Чехія) на міжнародній конференції з метою отримання досвіду в навчальному процесі від інших університетів. Студенти та випускники нашої кафедри мають можливість поїхати навчатися закордон по програмі обміну студентів: або закінчувати вищу освіту, або отримувати другу вищу освіту.
 15. Починаючи з молодших курсів, у підготовці майбутніх фахівців використовуються новітні досягнення з генетичної та структурної електромеханіки, електронної, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки при широкому практичному застосуванні сучасних комп'ютерних технологій.
 16. Кафедра приймає активну участь у проведенні щорічної міжнародної конференції на факультеті електроенерготехніки та автоматики (ФЕА) та видавництві журналу по матеріалам конференції.
 17. Кафедра забезпечена сучасними лабораторіями електромеханічного профілю:
      1) 2 загальні лабораторії електричних машин;
      2) лабораторія мікромашин;
      3) лабораторія по спецкурсу з електричних машин;
      4) лабораторія електричних апаратів та діагностування електричних машин;
      5) лабораторія надійності та сертифікації електричних машин;
      6) комп’ютерний клас;
 18. На нашій кафедрі випускники технікумів можуть навчатися ЗА СКОРОЧЕНОЮ ПРОГРАМОЮ! і отримувати диплом бакалавра не за 4 роки, а за 3 роки!
 19. На нашій кафедрі цінують традиції наступництва в збереженні та розвитку наукових знань, отриманих попередниками. Порівняно нещодавно відбулася зустріч випускників групи ЕМ-1, що закінчила кафедру електромеханіки в 1949 р.
 20. На кафедрі постійно оновлюється обладнання лабораторій, в рамках дипломних робіт залучаються студенти до створення нових навчальних стендів.
 21. Наша кафедра співпрацює з провідними фірмами електроенергетичного профілю і кращих студентів направляє до них на роботу.
 22. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах і вузах України та багатьох іноземних держав, у проектних та науково-дослідних організаціях і конструкторських бюро, на великих і малих промислових підприємствах різних галузей (енергетиками, електромеханіками), а також у галузі постачання та використання електроенергії.

Працевлаштування випускників

   Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах і вузах України та багатьох іноземних держав, у проектних та науково-дослідних організаціях і конструкторських бюро, на великих і малих промислових підприємствах різних галузей (енергетиками, електромеханіками), а також у галузі постачання та використання електроенергії.

Додаткова інформація за адресою

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп. №20, к. 138. Тел.: (044) 454-95-18, 406-82-38