Електричні машини для ЗФ

Лекції (викладач Гераскін Олександр Анатолійович):

Анотація до робочої навчальної програми кредитного модулю з курсу «Електричні машини»

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
• розуміння конструкції, класифікації і принципу роботи електричних машин: трансформаторів, асинхронних машин та машин постійного струму.
• розуміння теорії електричних машин та їх математичних моделей у вигляді електричних схем заміщення.
• розуміння методів розрахунків параметрів і характеристик електричних машин (струмів, напруг та потужностей) в сталих режимах роботи.
• розуміння загального технологічного процесу виготовлення та випробування електричних машин.
Основні завдання кредитного модуля наступні.
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
знання: конструкції і принципу роботи електричних машин: трансформаторів, асинхронних машин, машин постійного струму і електричних машин систем автоматики.
уміння: виконувати математичні розрахунки параметрів і характеристик електричних машин, вибирати трансформатори та електричні машини для конкретних практичних умов;
досвід: експериментального дослідження параметрів і характеристик роботи електричних машин: трансформаторів, асинхронних машин та машин постійного струму в лабораторних умовах.

Опис кредитного модулю з курсу «Електричні машини»

Значення кредитного модуля «Електричні машини» у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» за напрямом «Зварювання» зі спеціалізації "Зварювальні установки" полягає в формуванні у студентів системи здатностей та умінь щодо виконання обов’язків, виробничих функцій та типових задач діяльності фахівця. В результаті вивчення кредитного модуля студенти отримують знання з конструкції, принципу роботи, суті фізичних явищ та процесів в електричних машинах, типових математичних методів для розрахунку і дослідження електричних машин, їх основних характеристик.
В структурно-логічній схемі навчального плану підготовки фахівців кредитний модуль «Електричні машини» забезпечує зв’язок з кредитними модулями таких дисциплін, як "Джерела живлення для зварювання", "Теорія електроприводу", "Теорія автоматичного керування".