Матеріально-технічне забезпечення кафедри електромеханіки ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського

     Загальна площа приміщень кафедри становить 1048,7 м2, в тому числі площа лабораторій – 677 м2 , двох комп’ютерних класів – 107 м2.

     Навчальний процес кафедри забезпечується такими лабораторіями:
- лабораторія електромеханотроніки;
- лабораторія електричних машин систем автоматики та випробувань і сертифікації електричних машин загального призначення;
- лабораторія надійності та сертифікації електричних машин;
- лабораторія електричних апаратів та діагностування стану електрич-них машин;
- лабораторія мікромашин;
- лабораторія інноваційних методів навчання студентів;
- дві лабораторії загального курсу електричних машин.
    Лабораторії оснащено електромеханічним і електровимірювальним обла-днанням та електротехнічним устаткуванням, необхідним для забезпечення навчального процесу.

    Лабораторії електричних машин є базовими лабораторіями міжфакуль-тетського рівня, так як вони повністю забезпечують навчальний процес для студентів не тільки спеціальності “Електричні машини і апарати”, але й для всіх електротехнічних та електромеханічних спеціальностей факультетів електроенерготехніки та автоматики, зварювального факультету та Інституту енергоменджменту та енергозбереження.

    На кафедрі функціонує два комп’ютерних класи, всі комп’ютери з’єднано в локальну мережу. Для забезпечення науково-дослідних робіт викладачів, аспірантів та магістрантів кафедра придбала ще 6 потужних комп’ютерів та 1 сервер, що дозволило створити ще одну локальну мережу на базі 6 комп’ютерів з необхідним периферійним обладнанням. Реалізація програми технічного переобладнання парку ПЕОМ дозволила суттєво розширити можливості викорис-тання сучасних програмних продуктів в навчальній роботі кафедри. На даний час частка практичних та лабораторних робіт, що виконуються з використан-ням комп’ютерної техніки становить майже 90 %.

    Створено нову лабораторію, яка є основою для спеціалізації “Ресурсоенергозбереження і діагностика електричних машин та апаратів”. На кафедрі з’явились 2 електричні машини новітніх серій та сучасне обладнання для керування та вимірювань в електричних машинах, на основі яких обладнано нове робоче місце в новоствореній лабораторії надійності та сертифікації електричних машин. Кафедра також отримала колекцію унікальних електричних мікро-машин у кількості 30 шт., які вже використовуються у навчальній роботі. Також на кафедрі вперше створена нова лабораторія електричних апаратів та діагностування стану електричних машин, оснащена 6-ма сучасними лабораторними стендами.

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри електромеханіки

№ з/п Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа Назва дисципліни за на-вчальним планом Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1 Лабораторія Електромеханотроніки. Основи електромеханотроніки;
ЕМ подвійного живлення
2 лабораторних стенди
2 Лабораторія електричних машин систем автоматики та випробувань, сертифікації ЕМ загального призначення. Випробування та сертифікація електричних машин та апаратів 3 лабораторних стенди
3 Лабораторія надійності та сертифікації електричних машин. Технологія виробництва електричних машин Стенд для ремонту та дослідження електричних машин
4 Лабораторія електричних апаратів та діагностування стану електричних машин. Електричні комутаційні апарати низької напруги 5 лабораторних стендів;
Підімкнення до мережі Internet – 1АРМ
5 Лабораторія мікромашин. Електричні машини систем автоматики 9 лабораторних стендів;
Підімкнення до мережі Internet – 1АРМ
6 Комп’ютерний клас кафедри електромеханіки. Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії;
Основи комп’ютерних технологій аналізу та син-тезу електричних машин;
Надійність електричних машин;
Основи електромеханот-роніки;
Основи автоматизованого проектування електричних машин;
ЕМ подвійного живлення
Підімкнення до мережі Internet – 14 АРМ, 1 сервер
7 Комп’ютерний клас викладачів, аспірантів та магістрів. Курсове проектування; Дипломне проектування;
Науково-дослідна робота аспірантів
Підімкнення до мережі Internet – 6 АРМ, 1 сервер
8 Лабораторія інноваційних методів навчання студентів. Основи інноваційного синтезу електромеханічних структур;
Основи теорії електромеханічних структур;
Моделювання електромеханічних систем
Екран, цифровий проектор, ноутбук
9 Лабораторія загального курсу електричних машин. №1 Електричні машини - 1
Силові трансформатори
Електричні машини - 2
7 лабораторних стендів
10 Лабораторія загального курсу електричних машин. №2 Електричні машини - 1
Силові трансформатори
Електричні машини - 2
7 лабораторних стендів
11 Генераторна. Забезпечення потреб кафедри електроенергією Трансформатор, генератори постійного струму, перетворювач частоти, випрямляч
12 Препараторська. Виготовлення, ремонт лабораторних стендів та обладнання кафедри Верстати: для свердління, точіння, фрезерування

Паспорти лабораторй та відеоогляд

Назва лабораторії № приміщення Паспорт лабораторії
1 Лабораторія математичного моделювання електромеханічних перетворювачів енергії 117  Завантажити
2 Лабораторія математичного моделювання електромеханічних перетворювачів енергії 117А  Завантажити
3  Лабораторія інноваційних методів навчання студентів  119  Завантажити
4  Лабораторія загального курсу електричних машин  122 Завантажити
5  Лабораторія загального курсу електричних машин  123  Завантажити
6  Лабораторія надійності та сертифікації електричних машин  201  Завантажити
7  Лабораторія електричних комутаційних апаратів низької напруги  202  Завантажити
8  Лабораторія мікромашин  219  Завантажити
9  Лабораторія кафедри електромеханіки  220  Завантажити
10  Лабораторія автоматичного проектування електричних машин  010  Завантажити
11  Лабораторія спеціальних електричних машин  011  Завантажити