Науково-педагогічна школа
«СТРУКТУРНО – СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЦІ»

      Історія створення та становлення науково-педагогічної школи складає невід’ємну частину майже 100-річної історії кафедри електромеханіки і факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Історичний процес становлення і розвитку електромеханічної наукової школи має три взаємопов’язаних періоди.
         Період становлення (1920 – 1950 р.р). Генетичним ядром майбутньої електромеханічної науково-педагогічної школи стало відкриття у 1920 р., на новоствореному електротехнічному факультеті, кафедри електромеханіки, яка стала  першою кафедрою електромеханічного профілю в Україні. Період становлення і формування навчально-лабораторної бази і кадрового складу кафедри безпосередньо пов’язані з діяльністю Заслуженого діяча науки УРСР, професора О.О. Скоморохова, який був першим завідувачем кафедри і одним з перших деканів електротехнічного факультету.  gen der 200
        Перший період (1950 -1971 р.р.). Виникнення і розвиток Київської науково-педагогічної школи електромеханіки безпосередньо пов’язані з іменем і діяльністю видатного вченого у галузі електромеханіки та електротехніки, завідувача кафедри електричних машин КПІ (1950 -1971 р.р.),  чл.- кор. АН УРСР, Заслуженого діяча науки і техніки УРСР, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, лауреата премії  КПІ,  д.т.н., проф. І. М. Постнікова.
Під науковим керівництвом І.М. Постнікова підготовлено 10 докторів та 70 кандидатів технічних наук. Поруч з ним працювали його учні і послідовники, які згодом стали визначними вченими, засновниками власних наукових шкіл і напрямів.
До найбільш вагомих досягнень Київської науково-педагогічної електромеханіки першого періоду можна віднести наступні:
•    розробку узагальненої теорії перехідних процесів в потужних електричних машинах (монографія І.М. Постнікова «Обобщенная теория и переходные процессы электрических машин» відзначена Державною премією УРСР в галузі науки і техніки);
•    розробку основ проектування електричних машин. Підручник з однойменною назвою неодноразово перевидавався і перекладений на п’ять іноземних мов;
•    розробку теоретичних основ техніко-економічної оптимізації конструкцій електричних машин, яка знайшла узагальнення у монографії і навчальних посібниках;  
•    створення потужних генераторів нового типу з покращеними експлуатаційними характеристиками. За результатами тісної співпраці науковців і спеціалістів електромашинобудівних заводів створено перший у світі асинхронізований турбогенератор (АСТГ – 200) для Бурштинської  ГРЕС;
•    розвиток теорії магнітних вібрацій і шумів електричних машин, застосування чисельних польових методів розрахунку електромагнітних полів та вібрацій електричних машин;
         Сучасний період. З 1999 р. наукову школу кафедри електромеханіки, очолює випускник кафедри, д.т.н., професор В.Ф. Шинкаренко, який має багаторічний досвід організації виконання та впровадження наукових та інноваційних проектів. За період роботи в ОКБ лінійних двигунів, під його науковим керівництвом виконано розробку, виготовлення та випробування перших вітчизняних тягових лінійних електродвигунів потужністю 120, 360, 420, 600, 800 та 1200 кВт для перспективних видів пасажирського електротранспорту, які пройшли успішні випробування на дослідному полігоні ОКБ ЛЕД на натурних зразках рейкового, естакадного і безконтактного електротранспорту на магнітному підвісі. Створено і впроваджено у різні галузі промисловості електроприводи для спеціалізованого промислового та технологічного електротранспорту, серії комутаційних апаратів для систем електропостачання метрополітенів, електромеханічні пристрої для здійснення та інтенсифікації технологічних процесів  і ін.
Новим і актуальним науковим напрямком школи, який вперше започатковано і активно розвивається останні десятиріччя, є розробка і практична реалізація положень теорії генетичної еволюції електромеханічних систем. Її  основою стало відкриття генетичної класифікації первинних джерел магнітного поля, яка є міжсистемним аналогом періодичної системи хімічних елементів.
Сучасна проблематика фундаментальних досліджень творчого колективу наукової школи, навчальні програми дисциплін, програми підготовки магістрів і докторів філософії, охоплюють наступні науково-технічні напрями: «Структурне передбачення і створення генетичних банків інновацій»; «Інноваційний синтез гібридних електромеханічних об’єктів та систем»; «Математичне моделювання потужних електричних машин на основі використання польових методів»; «Генетична систематика електромеханічних перетворювачів енергії»; «Міждисциплінарний синтез складних технічних систем»; «Інноваційні технології навчання в університетській освіті».
Саме за цими напрямами в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» вперше започатковано розробку і практичне використання генетичних банків інновацій і створено перші в світі технічні об’єкти, які синтезовано за результатами розшифрування їх генетичних програм.
Результати власних фундаментальних досліджень і прикладних розробок широко використовуються у тематиці наукових досліджень молодих науковців, аспірантів, магістрів  і студентів кафедри, в розробці і впровадженні нових дисциплін, в розробці інформаційно-методичного забезпечення   започаткуванні нових спеціальностей і спеціалізацій, у навчальних планах і програмах навчальних дисциплін. За результатами фундаментальних досліджень розроблено і впроваджено в навчальний процес: технологію структурного передбачення нових різновидів електричних машин та електромеханічний пристроїв; методологію інноваційного синтезу об’єктів електромеханіки за результатами розшифрування їх генетичних програм; основи наукової систематики електромеханічних перетворювачів енергії; методологію міждисциплінарного синтезу гібридних і складних технічних систем з електромеханічними перетворювачами енергії (спільно з кафедрою конструювання верстатів ММІ); Створено міжвузівську лабораторію інноваційних технологій навчання.
З 2000 р. на кафедрі функціонує науковий семінар «Структурно-системні дослідження в електромеханіці», координація якого здійснюється Науковою Радою з проблеми «Наукові основи електроенергетики» НАН України.
Прикладні дослідження творчого колективу спрямовано на розробку нових різновидів електричних машин з постійними магнітами, створення високоефективного електромеханічного обладнання для здійснення нанотехнологій, діагностику електричних машин та електромеханічних пристроїв, оновлення стендового обладнання кафедри.
Серед важливих напрямів діяльності науково-педагогічної школи є вирішення проблем теорії та практики сучасних високоефективних електромеханічних перетворювачів енергії, а саме:
•     Розробка та дослідження потужних частотно-керованих асинхронних тягових електродвигунів;
•     Розробка наукових основ, методів і засобів діагностики електричних машин різного типу, конструкції та призначення.
•     Розробка нових методів та математичних моделей для моделювання мультифізичних полів та процесів в електромеханічних перетворювачах енергії.
•     Розробка, дослідження та впровадження нових типів електричних машин з постійними магнітами.
•     Розробка сучасного автоматизованого стендового обладнання для проведення експериментальних і сертифікаційних досліджень різних типів електричних машин і електромеханічних пристроїв;
•     Розробка методів визначення рівня надійності та залишкового ресурсу електромеханічного устаткування.
За результатами наукових досліджень та інноваційних розробок створено і впроваджено в навчальний процес сучасне стендове обладнання, ряд нових дисциплін інноваційного спрямування, програми підготовки магістрів і докторів філософії, які забезпечують поєднання навчального процесу з дослідницькою та інноваційною роботою студентів.
Лише за останні 5 років діяльності науково-педагогічної школи: видано 5 монографій і навчальних посібників, підготовлено і захищено 4 дисертації, опубліковано 38 наукових статей у провідних вітчизняних та зарубіжних  виданнях, в тому числі 12 публікацій з міжнародним імпакт-фактором, отримано 32 патенти на корисні моделі і винаходи (в т.ч. 26 - за участю студентів), 16 студентів спеціальності стали переможцями Всеукраїнських олімпіад, галузевих та академічних конкурсів.  

Визначні вчені – представники науково-педагогічної школи:
-  Заслужений діяч науки УРСР, проф. Скоморохов О.О.;
 - член-кореспондент АН УРСР, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, лауреат Державної премії УРСР, д.т.н., професор, Постніков І.М.;
- професор Новіков А.В.;
- професор Красніков В.М.;
- д.т.н., професор Шумілов Ю.А.;
- д.т.н.., професор Вакуленко К.М.;
- д.т.н., професор Шинкаренко В.Ф.;
- д.т.н., професор Васьковський Ю.М.

ЛАБОРАТОРІЯ СИНТЕЗУ ЗНАНЬ (119)