Кафедра ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ забезпечує підготовку фахівців за найвищим 4-м рівнем акредитації всіх трьох ступенів університетської освіти, а саме: бакалавр та магістр за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізацією “Електричні машини і апарати”. Крім того, кафедра здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидата та доктора наук.

kpi 1 o smoll      На кафедрі є унікальна лабораторна база, один з найкращих на факультеті комп’ютерний клас з найсучаснішими комп’ютерами, що об’єднані в мережу з виходом в Інтернет.

     На кафедрі впроваджено унікальні інноваційні технології навчання які орієнтовані на розкриття та ефективне використання творчого потенціалу студента, генерацію нових ідей, гіпотез і проектів.

     Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять два доктори і вісім кандидатів технічних наук.

     У підготовці майбутніх спеціалістів використовуються найновіші досягнення в галузі електромеханіки, електротехніки, матеріалознавства, напівпровідникової і мікропроцесорної техніки.

ОБИРАЮЧИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ"

ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ, ЩО:

 • Електромеханіка – непересічна наука, яка в значній мірі визначає рівень науково - технічного прогресу і життєдіяльності людини. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів і використання новітніх матеріалів і технологій.
 • Електричні машини відносяться до найбільш розповсюдженого і найбільш ефективного типу перетворювачів енергії, які є і залишаться в майбутньому основними джерелами і споживачами електричної енергії.
 • Майже вся електроенергія на Землі виробляється електричними генераторами. Тільки за допомогою турбогенераторів забезпечується майже 80% всієї електроенергії.
 • Електричні машини є основними перетворювачами енергії також в нетрадиційній енергетиці, яка використовує природні джерела енергії: вітру, сонця, океанських приливів.
 • Електромеханіка вивчає не тільки електричні машини, створені людиною, але і електромеханічні перетворювачі, що існують в природі. В основі перетворення енергії в живих організмах лежать також закони електромеханіки.
 • З точки зору електромеханіки, планета Земля – є природною електромеханічною системою, що об’єднує в собі магнітогідродинамічний генератор і уніполярний двигун сферичного типу.
 • Електричні машини і апарати становлять основу енергетики і електротранспорту, знаходять широке використання на промислових підприємствах, в сучасних технологіях, в тому числі і найновіших – електротермічних, елетрозварювальних, електроерозійних, магнітноімпульсних, електроаерозольних, променевих, лазерних.
 • Електромеханічні пристрої і системи находять широке застосування в космічній техніці, медичній, науковій апаратурі і побутових приладах; в системах управління і автоматики, в комп’ютерах і робототехнічних системах.
 • На кафедрі забезпечено стовідсоткове залучення студентів до науково-дослідних робіт з гарантованим інноваційним ефектом.
 • Вченим кафедри електромеханіки на-лежить ряд наукових відкриттів, за результатами яких встановлено, що електромеханічні системи мають власну генетичну природу, а принципи їх побудови та еволюції багато в чому східні з законами розвитку біологічних перетворювачів.
 • Студенти спеціальності беруть безпосередню участь у проведенні найновіших фундаментальних досліджень з використанням новітніх знань з генетичної і структурної електромеханіки, основ систематики та використання генетичних і еволюційних алгоритмів в задачах інноваційного проектування нових різновидів перетворювачів енергії.
 • Тільки за 2 останні роки 10 студентів спеціальності стали стипендіатами іменних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, переможцями і призерами Всеукраїнських конкурсів, конкурсів НТУУ “КПІ” та кафедри електромеханіки, 20 студентів опублікували наукові статті, 19 студентів підготували заявки на винаходи.
 • На кафедрі впроваджено унікальні інноваційні технології навчання які орієнтовані на розкриття та ефективне використання творчого потенціалу студента і генерацію нових ідей, гіпотез і проектів.
 • За науковими прогнозами розвитку електроенергетики в ХХІ сторіччі очікується суттєве збільшення виробництва і споживання електроенергії, яку будуть виробляти і споживати ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

     Визначальною особливістю освіти за спеціалізацією “Електричні машини і апарати” є її фундаментальність і широкопрофільність. Це дозволяє випускникам застосо-вувати свої знання у багатьох галузях – на великих та малих підприємствах різних форм власності, в академічних та галузевих інститутах, в ВУЗах, в проектних, пуско - налагоджувальних та експлуатаційних організаціях. Фундаментальна підготовка та ґрунтовні знання дозволяють молодим спеціалістам швидко адаптуватися до змінних потреб сучасної ринкової економіки.

     Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечує професорсько - викладацький склад кафедри в складі 3 професора і докторів наук та 7 доцентів, кандидатів наук.
Форма і рівні навчання

Форма навчання денна, заочна.


     Кафедра забезпечує безперервну підготовку спеціалістів за найвищим 4-м рівнем акредитації наступних освітніх ступінів:

 • бакалавр (термін навчання – 3 роки 10 місяців) напрям підготовки – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • магістр (термін навчання – 1 рік 10 місяців) за спеціальністю – Електричні машини і апарати.

Додаткова інформація за адресою

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп. №20, к. 138. Тел.: (044) 204-95-18, 204-82-38