Гераскін Олександр Анатолійович

2018

Публікація Анотація Повний текст
 1 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Дослідження температурного поля і термомеханічних напружень в роторі асинхронного двигуна при ушкодженні короткозамкненої обмотки ротора // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник нау-кових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 5(1281). – С. 33-37  

2017

Публікація Анотація Повний текст
 1 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Беленок Н.В. Дослідження впливу старіння сталі магнітопровода статора турбогенератора на його енергетичні характеристики // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». 2017. – № 11(1183). – С. 30-35.    
2 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Температурне поле синхронної машини при короткому замиканні витків обмотки збудження // Гідроенегретика України, 2017, №1-2, с.56-59.    

2016

Публікація Анотація Повний текст
 1 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Беленок Н.В. Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 11(1183). – С. 30-35.    
2 Гераскін О.А., Скуратовський І.П., Кречик О.О. , Татевосян А.А. Експериментальні вібраційні вимірювання асинхронного двигуна з фазним ротором // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" – Київ: «Політехніка». – 2016. – № 1. – С. 20-22.    

2015

Публікація Анотація Повний текст
 1 Гераскін О.А. Діагностичні ознаки тріщин ротора турбогенератора при його прогині із використанням польових математичних моделей / О.А. Гераскін, М.В. Пода // Матеріали XIII Міжнар. наук.-тех. конф. молодих учених і спеціалістів [“Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”], (Кременчук, 8-9 квіт. 2015 р.) М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2015. с.148 – 149 – 325 с.    
2 Гераскін О.А. Математичне моделювання віброзбуджуючих сил в асинхронному двигуні при зміні повітряного проміжку / О.А. Гераскін, М.В. Пода // Матеріали XIII Міжнар. наук.-тех. конф. молодих учених і спеціалістів [“Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”], (Кременчук, 8-9 квіт. 2015 р.) М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук: Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2015. с.231 – 232 – 325 с.    

2014

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Вплив ушкоджень короткозамкненого ротора асинхронного двигуна на електромагнітний момент // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 4/2014(87). – C. 20-24.    
2 Васьковский Ю.Н. Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил / Ю.Н. Васьковский, А.А. Гераскин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2014. – № 38 (1081).  – С. 52-62.    
3 Васьковский Ю. Н. Вибрационная диагностика дефектов роторов асинхронных двигателей на основе диагностических признаков и коэффициентов / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Гідроенергетика України.  – 2014. – № 4. – C. 44-50.    
4 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Електричні машини. Розділ Синхронні машини (методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”), Електронне навчальне видання з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», протокол засідання ради ФЕА №3 від 27.10.2014 р., 45 с.    

2013

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Електричні машини. Розділ Асинхронні машини (методичні вказівки і контрольні задачі до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”), Електронне навчальне видання з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», протокол засідання ради ФЕА №7 від 25.02.2013 р., 38 с.    
2 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Електричні машини. Розділ Трансформатори (методичні вказівки до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”), Електронне навчальне видання з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», протокол засідання ради ФЕА №8 від 27.03.2013 р., 37 с.    

2012

Публікація Анотація Повний текст
1 Глухенький О.І. Квазітривимірне моделювання електромагнітних процесів в однофазному перемішувачі рідкого металу / О.І. Глухенький,  О.А. Гераскін, В.Ю. Максименко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. С. 353–355. – 600 с. (5 грудня 2012р.)    
2 Глухенький О.І. Моделювання електромагнітних та гідродинамічних процесів в однофазному перемішувачі рідких металів при зміні частоти його живлення / О.І. Глухенький,  О.А. Гераскін, В.Ю. Максименко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. С. 356–358. – 600 с. (5 грудня 2012р.)    
3 Глухенький О.І. Методика переносу тривимірного масиву сил однофазного перемішувача рідких металів з двовимірної моделі в тривимірну модель / О.І. Глухенький,  О.А. Гераскін, В.Ю. Максименко // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2012. С. 359–361. – 600 с. (5 грудня 2012р.)    
4 Васьковський Ю.М., Гераскін О.А. Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії (методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”), Електронне навчальне видання з грифом ФЕА НТУУ «КПІ», протокол засідання ради ФЕА №5 від 24.12.2012 р., 27 с.    

2011

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковський Ю. М. Дослідження віброзбуджуючих електромагнітних сил потужних турбогенераторів в синхронному та асинхронному режимі / Ю. М. Васьковський, О. І. Турчин, О. А. Гераскін // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 28. – С. 48–54.    
2 Васьковский Ю.Н. Математическое моделирование сигналов датчиков вибрации в короткозамкнутых асинхронных двигателях с поврежденной обмоткой ротора / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин, В. В. Чумак // Энергия – XXI век. – 2011. – № 1(79). – С. 18–27.    
3 Васьковский Ю. Н. Анализ вибровозмущающих сил в асинхронных двигателях при обрыве сегментов короткозамыкающих колец обмотки ротора на основе цепе-полевой математической модели / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин, М. А. Коваленко // Електротехніка і електромеханіка.  – 2011. – № 5. – C. 18-22.    
4 Васьковський Ю. М. Математичне моделювання та експериментальні дослідження вібрацій асинхронних двигунів / Ю. М. Васьковський, О. А. Гераскін // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2011. – № 30. – С. 68–75.    
5 Васьковский Ю. Н., Гераскин А. А., Коваленко М. А., Шумилов Ю.А., «Вибродиагностика повреждений короткозамыкающих колец обмотки ротора асинхронных двигателей на основе цепе-полевой математической модели», Международный симпозиум «Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA’2011», Харьков, 27.10.2011 г.    
6 Гераскин А. А. Математическое моделирование повреждений короткозамыкающих колец обмотки ротора асинхронных двигателей / А. А. Гераскин // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2011. С. 319–320. – 600 с. (14 грудня 2011р.)    

2010

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю. Н. Анализ электромагнитных вибраций в короткозамкнутых асинхронных двигателях при наличии повреждений клетки ротора / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Матеріали VIII Всеукр. наук.-тех. конф. молодих учених і спеціалістів [“Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”], (Кременчук, 8-9 квіт. 2010 р.) М-во освіти і науки України, Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук: Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського, 2010. с.90 – 91 – 550 с.    
2 Васьковский Ю. Н. Вибромониторинг повреждений обмотки ротора короткозамкнутых асинхронных двигателей / Ю. Н. Васьковский, Ю. А. Шумилов, А. А. Гераскин // Материалы Междунар. науч.-тех. конф. [“Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах”], (Севастополь, 12 -16 сент. 2010 г.) / М-во освіти і науки України, СевНТУ. – Сев.: СевНТУ, 2010. – с.48 – 49. – 123 с.    
3 Васьковский Ю. Н., Шумилов Ю.А., Гераскин А. А., «Математическое моделирование сигналов датчиков вибрации в короткозамкнутых асинхронных двигателях на основе математических моделей вибровозмущающих электромагнитных сил», Международный симпозиум «Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA’2010», Харьков, 28.10.2010 г.    
4 Васьковский Ю. Н. Математическое моделирование электромагнитных полей в короткозамкнутом асинхронном двигателе с поврежденной обмоткой ротора / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Технічна електродинаміка. – 2010. – № 2. – C. 56-61.    
5 Васьковский Ю. Н. Анализ сигналов датчиков вибрации в короткозамкнутых асинхронных двигателях на основе математических моделей вибровозмущающих электромагнитных сил / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 5. – C. 12-16.    
6 Васьковский Ю. Н. Вибровозмущающие электромагнитные силы в короткозамкнутых асинхронных двигателях при наличии повреждений их конструкции / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Технічна електродинаміка. – 2010. – № 5. – С. 31–38.    
7 Гераскин А. А. Алгоритм численного моделирования сигнала датчика вибрации с учетом вращения ротора / А. А. Гераскин, А. И. Турчин // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. с. 236-238. – 600 с.    
8 Васьковский Ю. Н. Вибродиагностика повреждения обмотки ротора короткозамкнутых асинхронных двигателей на основе математической модели сигнала датчика вибрации / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин, А. И. Турчин // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка», 2010. с.233-235. – 600 с.    

2009

Публікація Анотація Повний текст
1 Васьковский Ю. Н. Математическое моделирование вибровозмущающих сил в короткозамкнутом асинхронном двигателе с поврежденной обмоткой ротора / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Електротехніка та електроенергетика. – 2009. – № 2. – С. 64-69.    
2 Васьковский Ю. Н. Моделирование вибровозмущающих электромагнитных сил в асинхронных двигателях с поврежденной короткозамкнутой обмоткой ротора / Ю. Н. Васьковский, А. А. Гераскин // Материалы Междунар. науч.-тех. конф. [“Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах”], (Севастополь, 21-25 сент. 2009 г.) / М-во освіти і науки України, СевНТУ. – Сев.: СевНТУ, 2009. – с.24 – 26. – 160 с.    
3 Васьковский Ю. Н., Гераскин А. А., «Математическое моделирование вибровозмущающих сил в короткозамкнутом асинхронном двигателе с поврежденной обмоткой ротора», Международный симпозиум «Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA’2009», Харьков, 22.10.2009 г.    

2007

Публікація Анотація Повний текст
1 Анпилогов Н. Г. Учет временной зависимости индукции при расчете процесса индукционного нагрева ферромагнитного материала / Н. Г. Анпилогов, А. А. Гераскин, И. С. Петухов // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. – Київ: «Політехніка». – 2007. – с. 42 – 44. – 426 с.