ФЕА

ДО 100 – РІЧЧЯ КАФЕДРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

 

Інноваційні розробки
кафедри електромеханіки

ТЕХНОЛОГІЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Призначення та сфера застосування

    Для інноваційних центрів і навчальних закладів вищої технічної освіти, що здійснюють підготовку спеціалістів за освітніми програмами бакалаврів, магістрів і докторів філософії за галуззю знань «Електрична інженерія».
    Технологія може бути поширена на задачі міждисциплінарного рівня, а також суміжні технічні спеціальності і адаптована для використання в технічних коледжах і ліцеях.

Основні переваги розробки

    Розробка орієнтована на персоналізацію навчання і гармонічне поєднання освітньої, наукової і інноваційної складових у підготовці висококваліфікованих фахівців.
    Технологія забезпечує ефективну взаємодію когнітивних механізмів мислення та професійної інтуїції дослідника з інформаційним і прогностичним потенціалом генетичних програм технічних об’єктів і систем, що забезпечує гарантований інноваційний ефект у вигляді генерації нових ідей, гіпотез, синтезованих рядів структур та оригінальних технічних рішень. Технологія максимально адаптована до фахових дисциплін.

Затребуваність на ринку

    За оцінками Міжнародної федерації Education International, світовий ринок інноваційних освітніх технологій оцінюється в п’ять трильйонів доларів с потенціалом зростання до 6−7 трильйонів на найближчу перспективу. Розроблена технологія має міждисциплінарну спрямованість і компенсує дефіцит закладів вищої освіти в методології інноваційного навчання. Аналоги подібних розробок в галузі технічних наук на даний час відсутні.

Стан охорони інтелектуальної власності


    Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 

Основні характеристики розробки

    До основних складових технології відносяться: періодична породжувальна система первинних елементів; багаторівневий модельний базис; методи визначення, розшифрування і аналізу генетичних програм; методи структурного передбачення та інноваційного синтезу; засоби візуалізації знань і когнітивної графіки; методи міждисциплінарного синтезу; методи генетичної систематики і побудови генетичних банків інновацій та баз знань.
Практична реалізація технології потребує наявності відповідного рівня науково-методичної підготовки і творчої ініціативи викладача – дослідника.

Стан готовності розробки

    Розроблено наукове, методичне, програмне та інформаційне забезпечення, яке пройшло науково-методичну експертизу і багаторічну практичну апробацію в інноваційному проектуванні, винахідництві та  навчальному процесі.

 

Фрагмент керованої генетичної еволюції нових різновидів електричних машин, запатентованих аспірантами і студентами спеціальності за результатами генетичного передбачення (за останні 5 років)

Фрагмент керованої генетичної еволюції нових різновидів електричних машин, запатентованих аспірантами і студентами спеціальності за результатами генетичного передбачення (за останні 5 років)

 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ФЕА, кафедра електромеханіки.
03056, Київ, НТУУ «КПІ», вул. Політехнічна, корп. №20
Тел/факс: 204- 82-38.